Istorijat

Istorijat

,,Nastojeći da prodre i u najzabačeniji kutak naše Republike, Narodna vlast je pristupila masovnom otvaranju škola, tečajeva i seminara. Za kratko vrijeme, rezultati tih napora postali su vidni. Ono o čemu je sanjao veliki Dositej, postalo je stgvarnost u federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji...Zato Narodni odbor Sreza vlaseničkog otvara u Milićima osmogodišnju školu 1. septembra 1954. godine…“ Ovim riječima je tadašnji direktor škole Vujošević Danilo, u lјetopisu škole opisao početak njenog rada, i od tada datiraju podaci o obrazovanju na području naše opštine. Za potrebe nastave adaptiran je prostor Zadružnog doma u Milićima. Osnovna škola u Milićima, kao konfesionalna, otvorena je davne 1909. godine, zahvalјujući aktivnom radu i materijanoj pomoći Alekse Jakšića i sveštenika Matije Popovića. Od školske 1921/1922. prerasla je u državnu osnovnu školu, koja je radila do početka Drugog svjetskog rata, a od 1946.godine nastavlјa sa radom kao četvororazredna osnovna škola. Milići su tada bili malo pravoslavno selo. Škola je u početku imala dva učitelјa i jednog nastavnika koji je predavao više predmeta. Broj učenika je rastao iz godine u godinu. Godine 1962. centralnoj školi su pripojena i područna odjelјenja: Zaklopača, Dubnica, Bijelo polјe i Milića Brdo, koje su izgrađene u periodu od 1951. godine do 1961. godine. Godine 1971. izgrađeni su novi dijelovi današnje zgrade osnovne škole, nove učionice i fiskulturna sala.

Od 1986. godine škola nosi naziv ,,Braća Jakšić“ po zaslužnoj porodici Jakšić, koji su porijeklom sa opštine Gacko, doselili u Miliće, u prvim decenijama austrougarske okupacije. Škola nosi naziv ,,Braća Jakšić“ sve do 1. septembra 2010. godine kada mijenja naziv u Javna ustanova Osnovna škola ,,Aleksa Jakšić“. Porodica Jakšić ostavila je duboki trag na ovim prostorima, dok je Aleksa Jakšić je bio vrlo aktivan u kulturno-prosvjetnom, političkom i javnom životu u Milićima i Bosni i Hercegovini.

Društeve promjene na našim prostirima uslovile su da posebno, poslјednje dvije decenije broj učenika rapidno opada. Zatvorene su područne škole: Milića Brdo, Koprivno, Bijelo Polјe, Zaklopača, Rupovo Brdo, Nova Kasaba, Raševo. U sastavu škole danas djeluju područne škole: Derventa, Dubnica i Skugrići. U školskoj 2018/2019 godini u školi postoji 30 odjelјenja sa 548 učenika od toga 87 učenika nastavu pohađa u područnim školama, a u njoj radi 71 radnik. Obrazovni kadar čini jedan nastavnik sa master diplomom, 31 nastavnika sa visokom stručnom spremom i 14 nastavnika sa višom stručnom spremom.

Pomoć u realizaciji obrazovnih cilјeva nastavnicima, pruža stručna služba škole, koju čine pedagog i psiholog. Menadžment škole na čelu sa direktorom, smišlјeno organizuje cjelokupnu djelatnost - planira i odgovara za ostvarivanje Nastavnog plana i programa, brine se o kvalitetu i unapređivanju vaspitno-obrazovnog rada, organizuje pedagoško instruktivni rad, planira stručno usavršavanje, sarađuje sa zaposlenima, stručnim organima, odgovara za sprovođenje odluka stručnih i upravnih organa, obezbjeđuje racionalno trošenje dobara i obavlјa druge poslove od interesa za školu, njene učenike, nastavnike i roditelјe.

Nastava se realizuje u dvije smjene. U prvoj smjeni su učenici od petog do devetog razreda, dok naši najmlađi učenici pohađaju nastavu u drugoj smjeni. Nastava u područnim školama odvija se u prvoj smjeni.

Učenici naše škole postižu zapažene rezultate na raznim takmičenjima, koje organizuje Republički pedagoški Zavod Republike Srpske, kao i na sportskim takmičenjima. Godine 2013. ostvarili su značajne razultate na Republičkim takmičenjima iz engleskog jezika, hemije i istorije, kao i likovne kulture. Neki od zapaženih rezultata naših učenika su i uspjesi na regionalnim takmičenjima u saobraćaju, košarci i malom fudbalu. U školskoj 2016/2017. godini muška košarkaška ekipa plasirala se na Republičko takmičenje, MOI-a.

Danas, škola teži da postane inkluzivna zajednica koja nastoji da proces vaspitanja i obrazovanja obuhvati sve učesnike procesa. Težimo da budemo moderna i otvorena zajednica, čiji je cilј da učenicima pružimo primjenlјiva znanja u svijetu promjena. Taj zadatak obavlјamo uz saradnju sa roditelјima i svim našim saradnicima vladinog i nevladinog sektora, čiji je rad važan za naše učenike. Dan škole je 27. januar.

Dobrodošli!